TERMENII ȘI CONDIȚII

Serviciile, reducerile şi toate celelalte beneficii oferite titularilor cardurilor SIC CARD sunt supuse următoarelor condiții:

 

 1. Înțelesul unor termeni și expresii:
 • Beneficiarul – persoana titulară a cardului SIC CARD, a cărei nume şi prenume figurează pe faţa cartelei şi care beneficiază în mod direct şi gratuit de serviciile, gratuităţile, reducerile şi alte beneficii oferite în cadrul programului, pe durata de valabilitate a cardului;
 • Operatorul – ASOCIAŢIA „CENTRUM STUDIORUM” cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe str. Nicolae Iorga nr. 10 bl. 9 scara B et. 4 ap. 18, jud. Covasna, CIF 31114420, cont bancar RO80BTRLRONCRT00S2364401, deschis la Banca Transilvania, înființată cu scopul operării sistemului de carduri SIC CARD.
 • Ocrotitor legal – părinte, tutore sau curator care exercită drepturile unei persoane fără capacitate deplină de exerciţiu (ex. minor cu vârsta sub 14 ani, sau persoană pusă sub interdicţie) sau care încuviinţează actele persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorul cu vârsta între 14 şi 18 ani).
 • Parteneri – terţe persoane cu care Operatorul colaborează în vederea oferirii de servicii, gratuităţi, reduceri şi alte beneficii Beneficiarilor. Partenerii pot fi persoane fizice şi persoane juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine (cu titlu exemplificativ: instituţii de învăţământ de stat şi particulare, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, liber profesionişti, etc.). Lista partenerilor se găseşte actualizat pe website-ul Operatorului.
 • Părţile – Beneficiarul şi Operatorul împreună vor fi denumiţi „Părţile”.
 • Persoanele vizate – Beneficiarul şi după caz Ocrotitorul legal, ale căror date personale se culeg şi se prelucrează de Operator.

 

 1. Eliberarea cartelei

2.1. Cartela SIC CARD se eliberează la cererea personală completată, datată şi semnată a Beneficiarului. Cererea se poate completa şi în format electronic sub rezerva înaintării în termen de 10 zile a unei cereri pe suport de hârtie către Operator, completată, semnată şi datată de Beneficiar prin care – pe baza unui număr de înregistrare – acesta confirmă conţinutul cererii adresate în formă electronică.

2.2 În cazul în care Beneficiarul este minor cu vârsta sub 14 ani sau este pus sub interdicţie, cererea va fi întocmită, semnată şi datată, în numele şi în interesul Beneficiarului, de Ocrotitorul legal, iar în cazul persoanelor cu vârsta între 14 ani şi 18 ani, cererea va fi completată şi semnată de Beneficiar şi încuviinţată de Ocrotitorul legal care prin semnătura sa consimte la participarea Beneficiarului în programul SIC CARD. În ambele cazuri semnătura Ocrotitorului legal va fi opozabilă Operatorului numai dacă aceasta îşi dovedeşte calitatea prin acte de stare civilă.

2.3. Prin semnarea cererii Beneficiarul consimte personal sau după caz prin reprezentant ca în cazul aprobării cererii, să respecte întocmai prevederile din prezentele termeni şi condiţii şi toate celelalte prevederi ale documentelor puse la dispoziţie de către Operator, pe care declară că le cunoaşte la data înaintării cererii, pe întreaga durată a valabilităţii cartelei, iar după acest moment să restituie cartela Operatorului în vederea distrugerii sau reînnoirii după caz .

2.4. În cazul aprobării cererii, cartela se eliberează Beneficiarului, care va atesta preluarea prin semnătură personală, sau după caz, a Ocrotitorului legal.

2.5. Pentru înlocuirea cardurilor pierdute, Operatorul poate percepe o taxă care să acopere costul refacerii cartelei.

 

 1. Raportul între Beneficiar şi Operator

3.1. Cererea Beneficiarului şi aprobarea acestuia de către Operator valorează contract între Părţi, al cărei condiţii sunt prevăzute în prezentele termeni şi condiţii şi în alte documente care au fost puse la dispoziţia Beneficiarului la momentul întocmirii cererii.

3.2 Operatorul îşi rezervă dreptul să modifice unilateral prevederile prezentelor termeni şi condiţii şi conţinutul tuturor celorlalte documente care definesc cadrul raporturilor între Beneficiar şi Operator. În această eventualitate Beneficiarul va fi notificat de modificări prin publicarea lor pe website-ul Operatorului şi prin e-mail (numai dacă a ales să comunice adresa de e-mail Operatorului prin cererea de acordare a cardului) cu 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare.

3.3. Între data publicării şi, după caz, comunicării modificărilor şi data intrării lor în vigoare Beneficiarii care nu sunt de acord cu conţinutul modificărilor vor avea dreptul să restituie cardul Operatorului, personal sau prin poştă, cu efectul denunţării unilaterale a contractului între Părţi. După trecerea acestui termen se va considera că Beneficiarul care nu a renunţat la contract în modul arătat mai sus este de acord cu modificările propuse.

 

 1. Eligibilitatea Beneficiarului

4.1. Pot beneficia de serviciile, gratuităţile, reducerile şi alte beneficii oferite în cadrul programului SIC CARD pe durata de valabilitate a cardului acele persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • îşi dovedesc calitatea de elev în ciclul elementar, gimnazial sau liceal al învăţământului preuniversitar sau calitatea de student în învăţământul universitar la nivel de licenţă, masterat sau doctorat;
 • îşi desfăşoară studiile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, acreditat de Ministerul Educaţiei pe raza judeţelor Mureş, Covasna sau Harghita;
 • nu au îndeplinit vârsta de 35 de ani;
 • solicită în scris, personal sau prin reprezentant legal eliberarea cartelei SIC CARD.

4.2. Nu se vor avea în vedere alte criterii la analizarea eligibilităţii potenţialilor Beneficiari decât cele prevăzute mai sus.

 

 1. Serviciile, gratuităţile, reducerile şi alte beneficii oferite în cadrul programului SIC CARD

5.1. Beneficiarii titulari de carduri în cadrul programului SIC CARD pot avea parte, cu titlu exemplificativ, de următoarele beneficii:

 • reduceri de preţuri pentru produsele sau serviciile Partenerilor comerciali;
 • reduceri de taxe de înscriere sau de participare la activităţi organizate de Operator şi/sau de Pertenerii acestuia sau după caz posibilitatea participări gratuite la aceste activităţi;
 • acces gratuit sau la preţ redus la spectacole de teatru, muzee, etc.;
 • alte beneficii enumerate pe website-ul Operatorului.

 

 1. Prevederi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Operatorul, pentru a putea oferi servicii, gratuităţi, reduceri şi alte beneficii către Beneficiari trebuie să gestioneze unele categorii de date cu caracter personal, în principal, pentru a putea identifica şi comunica cu Beneficiarii şi pentru a putea colabora cu Partenerii care oferă astfel de beneficii.

6.2. Prelucrarea acestor date cu caracter personal se va face în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – abreviat în cuprinsul prezentului document drept GDPR.

6.3. Prin semnarea şi înaintarea cererii de eliberare a cardului SIC CARD Beneficiarul, personal sau prin reprezentant, consimte expres la prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal arătate în câmpurile obligatorii pe formularul de cerere.

6.4. Culegerea datelor cu caracter personal este întreprinsă de Operator cu următoarele scopuri legitime:

 • Verificarea eligibilităţii fiecărei persoane pentru a avea acces la beneficiile oferite de SIC CARD.
 • Emiterea de carduri pentru legitimarea calităţii de elev/student cu date reale şi complete pentru prevenirea fraudelor.
 • Ţinerea registrului Beneficiarilor.
 • Participarea Beneficiarilor la concursuri sau activităţi culturale;
 • Transmiterea de mesaje administrative către beneficiari referitoare la locurile de acceptare a cartelelor, privind schimbări de program sau privind modificarea regulilor de participare, respectiv modificările survenite în prezentele termene şi condiţii sau alte documente şi pentru avertizarea Beneficiarului de expirarea iminentă a cartelei.
 • Transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Operatorului, a tuturor terţilor Parteneri cu care Operatorul are relaţii de orice natura (inclusiv comerciale).
 • Asigurarea siguranţei website-ului www.diakigazolvany.ro și www.siccard.ro şi pentru autentificarea utilizatorilot Beneficiari pe acest site.
 • Scop statistic şi documentar pentru îmbunătăţirea activităţii Operatorului şi a Partenerilor acesteia.

6.5. În special, pe toată durata participării în programul SIC CARD şi până la data restituirii cardului, Beneficiarul și, după caz, ocrotitorul legal, în calitate de „persoane vizate” personal sau prin reprezentant își exprimă consimțământul, în mod expres, ca următoarele date cu caracter personal să fie culese, prelucrate de către operator în legătură cu ele, și să fie transmise terților Parteneri ai Operatorului:

 • Numele şi prenumele Beneficiarului (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Locul de naştere a Beneficiarului (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Data nașterii și vârsta Beneficiarului (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Codul numeric personal al Beneficiarului (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Tipul, seria, numărul, data eliberării, data valabilităţii şi emitentul actului de identitate a Beneficiarului (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Domiciliul Beneficiarului şi după caz reşedinţa acestuia (și, după caz, a ocrotitorului legal);
 • Codul de identificare beneficiarului în sistemul naţional de educaţie, dacă/când un astfel de cod se va introduce.
 • Denumirea, sediul şi codul SIRUES al unităţii de învăţământ la care Beneficiarul are calitatea de elev sau student.
 • Clasa/grupul din unitatea de învăţământ la care Beneficiarul are calitatea de elev sau student.
 • Sexul Beneficiarului.
 • Adresa de e-mail.
 • Numărul de telefon mobil şi fix.

6.5.a. Potenţialul Beneficiar care nu consimte la furnizarea datelor enumerate mai sus nu va avea acces la beneficiile oferite de programul SIC CARD datorită imposibilităţii obiective a acordări acestora unor persoane ale căror calitate de elev/student sau reprezentant al acestora nu poate fi verificată.

6.5.b. În cazul în care vreuna dintre Persoanele vizate nu doreşte să primească mesaje publicitare din partea Operatorului acesta, la completarea cererii nu va bifa căsuța corespunzătoare sau, după înscriere va trimite un mesaj e-mail la următoarea adresă: office@siccard.ro, urmând a fi dezabonat.

6.5.c. Datele cu caracter personal culese de Operator pot fi cedate terţilor Parteneri cu obligaţia contractuală de a le păstra şi prelucra în conformitate cu prevederile GDPR. Datele furnizate Operatorului nu se vor transmite către persoane fizice sau juridice aflate în afara teritoriului ţărilor membre ale Uniunii Europene.

6.5.d. Beneficiarii şi după caz Ocrotitorii lor legali în calitate de persoane vizate care furnizează date cu caracter personal au toate drepturile prevăzute de art. 12-22 GDPR.

 

 1. Încetarea calității de beneficiar:

7.1. Calitatea de beneficiar încetează:

 • prin deces;
 • prin pierderea calităţii de elev/student;
 • prin împlinirea vârstei de 35 de ani;
 • prin retragerea/anularea cardului de către Operator;

7.2. Cardul se poate retrage sau anula de către Operator, inclusiv prin mijloace electronice în următoarele situaţii:

 • pierderea/furtul cardului;
 • utilizarea cartelei de către un Beneficiar care nu mai satisface criteriile de eligibilitate descrise mai sus;
 • utilizarea cartelei de către o persoană neautorizată;
 • când una sau mai multe date furnizate de Beneficiar se dovedesc a fi false, incomplete sau eronate;
 • la cererea Beneficiarului.

 

 1. Limitele răspunderii Operatorului:

8.1. Operatorul nu va răspunde faţă de Beneficiar pentru erorile conţinute pe site-ul acestuia de care nu a avut cunoştinţă sau care sunt rezultatul unor erori tehnice însă depune toate eforturile posibile pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de erori.

8.2. Beneficiarii personal sau prin reprezentant sunt obligaţi să depună toate diligenţele pentru a preveni pierderea/furtul sau deteriorarea cartelei şi să anunţe Operatorul în scris în cel mai scurt timp posibil de aceste evenimente. Operatorul nu va răspunde pentru daunele pricinuite prin pierderea/furtul cartelei şi nici pentru acele daune care se nasc din utilizarea cartelei din vina Partenerilor Operatorului precum, dar fără a fi limitat la refuzul acordării gratuităţilor sau beneficiilor fără culpa Operatorului.

 

Prin semnarea cererii de eliberare a cartelei potenţialul Beneficiar personal sau prin reprezentant consimte la prezentele termeni şi condiţii şi se obligă să le respecte întocmai.